E mërkurë, 25 Nëntor 2020
10 °c
Fier
10 ° Thu
9 ° Fri
13 ° Sat
11 ° Sun
10 ° Mon
9 ° Tue
PORTAL INFORMATIV

Kushtet e përdorimit

Terma të përgjithshëm

24.al nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë apo anomalite të tjera, si dhe cdo vendim të cilin e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë web faqe. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet individuale, kolektive, apo dëme të cfarëdo lloji tjetër që rezultojne nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo faqe.

Shërbimet

Ne nuk garantojmë që shërbimet e ofruara nga faqja jonë nuk do të ndërpriten apo do të jenë pa gabime, por ne marrim përsipër që këto defekte të mundshme të korrigjohen dhe përmirësohen, si dhe të punohet sistematikisht që kjo faqe apo serverat që mundësojnë aksesin e kësaj faqeje, të mos kenë viruse apo probleme tjera. Emrat, pamjet dhe logot që na identifikojnë neve apo produketet dhe shërbimet tona, janë shenja që na përkasin dhe na dallojnë nga palet e treta.

E drejta e autorit

E drejta e autorit në 24.al përfshin të gjitha të drejtat, përgjegjësitë dhe obligimet të përcakuara në ligjet shqiptare. Materialet e palëve të treat të publikuara në 24.al përmbajne burimin e tyre. Qëllimi i publikimit të këtyre materialeve në 24.al është thjesht informative dhe nuk shiten apo ofrohen me pagesë. Nëse ju jeni të interesuar të përdorini këto material, ju duhet të kontaktoni autorët përkatës!

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Kushtet dhe rregullat janë hartuar në pajtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në varësi të ndryshimeve ligjore do të përshtaten me ndryshimet përkatëse. Mosmarrëveshjet eventuale, do të jenë ekskluzivisht subjekte të gjykatave shqiptare. Nëse nuk pranohen këto rregulla dhe kushte, atëherë ju duhet të ndërprisni menjëherë përdorimin e kësaj faqeje.