PORTAL INFORMATIV

Termat e përdorimit

Terma të përgjithshëm

24.al nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë apo anomalite të tjera, si dhe çdo vendim të cilin e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë uebfaqe. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet individuale, kolektive, apo dëme të cfarëdo lloji tjetër që rezultojnë nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo uebfaqe.

Shërbimet

Ne nuk garantojmë që shërbimet e ofruara nga uebfaqja jonë nuk do të ndërpriten apo do të jenë pa gabime, por ne marrim përsipër që këto defekte të mundshme të korrigjohen dhe përmirësohen, si dhe të punohet sistematikisht që kjo uebfaqe apo serverat që e mundësojnë aksesin e kësaj faqeje, të mos kenë viruse apo probleme ekzekutimi. Emrat, pamjet dhe logot që na identifikojnë ne apo produketet dhe shërbimet tona, janë shenja që na përkasin dhe na dallojnë nga palët e treta.

E drejta e autorit

E drejta e autorit në 24.al përfshin të gjitha të drejtat, përgjegjësitë dhe obligimet të përcakuara në ligjet shqiptare. Materialet e palëve të treta të publikuara në 24.al përmbajne burimin e tyre. Qëllimi i publikimit të këtyre materialeve në 24.al është thjesht informative dhe nuk shiten apo ofrohen me pagesë. Nëse ju jeni të interesuar të përdorini këto material, ju duhet të kontaktoni autorët përkatës!

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Këto kushte dhe rregulla janë hartuar në pajtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në varësi të ndryshimeve ligjore do të përshtaten me ndryshimet përkatëse. Mosmarrëveshjet eventuale, do të jenë ekskluzivisht subjekte të gjykatave Shqiptare. Nëse nuk pranohen këto rregulla dhe kushte, atëherë ju duhet të ndërprisni menjëherë përdorimin e kësaj uebfaqeje.